Kven blir årets sambygding? Kom med forslag!

Har du forslag til kven som bør kårast til årets sambygding på 5915? Send ditt forslag til styret i Bygdelaget. Statuttane for tildelinga av denne prisen finn du nedanfor.

Prisen vert overrekt 17. mai. Forslag med kort grunngjeving kan sendast på epost til bygdelaget, post@5915.no innan 25. mars. I 2019 gjekk prisen til Christine Westervik, for hennar store innsats for barn og unge i bygda gjennom mange år.

HER ER UTDRAG FRÅ STATUTTANE FOR PRISEN «ÅRETS SAMBYGDING»:

1. Formål
Prisen «Årets Sambygding» skal heidra gode krefter som gjennom året eller over tid har stått fram som positive eksempel i bygda vår.

2. Eigarskap, administrasjon og frekvens
Bygdelaget 5915 deler ut og administrerer prisen. Prisen vert som hovudregel delt ut årleg.

3. Prisen sitt innhald
Prisen består av diplom, blomar og heiderleg omtale.

4. Kriterier for tildeling
a. Prisen kan delast ut til personar, lag eller grupper representert ved einskildpersonar
b. Ueigennyttig og frivillig innsats for bygda, fellesskapet og veike grupper skal vektleggjast
c. Positiv omtale og profilering av bygda skal vektleggjast
d. Innsats over tid skal vektleggjast