Gode sambygding!

Bygdelaget 5915 treng medlemmar for å oppretthalda drift og aktivitet. Me håpar difor at flest mogleg vil støtta arbeidet vårt ved å betala ein årleg kontingent.

Pengane går blant anna til å skapa og marknadsføra felles møteplassar, og arrangement, finansiera utmerkingar som Gladihaugpokalen og Årets sambygding, nettside, innkjøp av felles utstyr, og andre aktivitetar som skal koma alle i bygda til gode.

Enkeltmedlem:                   100 kroner
Husstandsmedlem:           200 kroner

Kontonummer:                  3632 56 07771
Vipps til nummer:              127433

Bygdelaget 5915 er eit fellesorgan for bygdene som soknar til Leiknes skuleskrins frå Mundal i sør til Heggernes i nord.

I 2019 vil bygdelaget arbeide for å auka mangfaldet og utvida krinsen av engasjerte innbyggjarar og få til  eit breiare fellesskap rundt eksisterande aktivitetar. Me vil også etablere nye aktiviterar etter Liv og Lyst-prinsippet, som er eit prosjekt for bygdeutvikling som me driv i samarbeid med kommunen og Regionalforvaltninga i fylkeskommunen.

Me vil skipa til arrangement saman med andre organisasjonar, lag og engasjerte enkeltpersonar og grupper. Desse aktivitetane er allereie på kalenderen:

Seinsommarfest på hjelmåskaien 7. september
Namnemarkering av Sandbergsalen og liv og lyst-kvelds i Storstova i september
Vandrande matfestival 9. november
Romjulsturnering i Storstova 27. desember

Følg med på Bygdelaget 5915 si facebookside for å sjå kva som skjer, og når!

Me har også forplikta oss til å samla inn pengar og få på plass siste del av Storstoveløftet – bygdedelen av lydanlegg på 315 000 kroner, og resterande sum til å betala flygelet i Storstova.

Støtt bygdelaget – bli medlem!