Kven blir årets sambygding? Kom med forslag innan 1. mai!

Har du forslag til kven som bør kårast til årets sambygding på 5915? Send ditt forslag til styret i Bygdelaget. Statuttane for tildelinga av denne prisen finn du nedanfor.

Forslag med kort grunngjeving kan sendast på epost til bygdelaget, post@5915.no innan 1. mai. I fjor gjekk prisen til Jon Arne Hopsdal for hans mangeårige innsats for folkehelsa, med å ta hand om Gladihaug-bøkene. No håpar me at me får inn gode og velbegrunna forslag slik at prisen kan overrekkast på nasjonaldagen.

HER ER UTDRAG FRÅ STATUTTANE FOR PRISEN «ÅRETS SAMBYGDING»:

1. Formål
Prisen «Årets Sambygding» skal heidra gode krefter som gjennom året eller over tid har stått fram som positive eksempel i bygda vår.

2. Eigarskap, administrasjon og frekvens
Bygdelaget 5915 deler ut og administrerer prisen. Prisen vert som hovudregel delt ut årleg.

3. Prisen sitt innhald
Prisen består av diplom, blomar og heiderleg omtale.

4. Kriterier for tildeling
a. Prisen kan delast ut til personar, lag eller grupper representert ved einskildpersonar
b. Ueigennyttig og frivillig innsats for bygda, fellesskapet og veike grupper skal vektleggjast
c. Positiv omtale og profilering av bygda skal vektleggjast
d. Innsats over tid skal vektleggjast